Terms & Conditions

ยินดีต้อนรับสู่ Josoco เว็บไซต์ขายปลีกและขายส่งสินค้าประเภท Home Textile ที่ผลิตโดยคนไทย บริหารงานโดย บริษัท จงสถิตย์ จำกัด เพื่อความมั่นใจของคุณในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อย่างปลอดภัย เราจึงกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา การที่คุณใช้งาน หรือ เข้าไปดูข้อมูลบนเว็บไซต์ หรือ สั่งซื้อสินค้า จะถือว่าคุณยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขได้ตลอดเวลา เราจึงแนะนำให้คุณอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชม หรือ ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ Josoco

1. ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์

ถึงแม้ว่าเราจะได้พยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรามีความถูกต้องมากที่สุด แต่ Josoco หรือ บริษัทพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวจะมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอ ทันกาลเวลา หรือ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาด หรือ การละเว้นใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่มีบุคคลที่สาม รวมถึงข้อมูลและการรับประกันที่มีการนำเสนอขึ้นมา เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ หรือ ยุติการให้บริการได้ทุกเมื่อ ทั้งที่เป็นการถาวรหรือชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทุกข้อมูลและส่วนประกอบบนเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคทั่วไปเท่านั้น ไม่มีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้คำแนะนำ การวินิจฉัย การให้คำปรึกษา รวมถึงมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยน พึงระลึกไว้ว่าคุณและผู้ติดตามของคุณได้ใช้ข้อมูลที่ประกอบขึ้นบนเว็บไซต์ของเราด้วยความเสี่ยงของตัวคุณเอง หากคุณพบข้อผิดพลาด หรือ การละเลยเว้นว่างในส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ กรุณาแจ้งให้เราทราบทันที

2. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บรรดาเนื้อหาที่อยู่ หรือ เผยแพร่บนเว็บไซต์ Josoco เช่น ข้อความ กราฟิก โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ วิดีโอ การออกแบบหน้าเว็บไซต์ และอื่นๆ ที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ ถือเป็นทรัพย์สินของ Josoco และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ บรรดาสิทธิดังกล่าวถูกสงวนไว้โดย Josoco และผู้ให้อนุญาตของเรา คุณสามารถเก็บ สั่งพิมพ์ แสดงเนื้อหาที่จัดหาให้นี้ เพียงเพื่อการใช้ส่วนตัวของคุณ รวมถึงการคัดลอกเป็นอิเล็กทรอนิกส์ในการพิมพ์ส่วนที่น่าสนใจสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการวางคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ Josoco และการค้นหาบน Search Engine เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใด หรือ บริษัทใด ทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานโดยถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือ ใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นในธุรกิจหรือกิจการพาณิชย์ โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

3. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ Josoco อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการของบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น เราไม่สามารถให้การรับรอง หรือ ยืนยันความถูกต้องในข้อมูลของเว็บไซต์อื่นๆ คุณอาจต้องพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ด้วยตัวคุณเอง

เราขอแนะนำให้คุณอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น ก่อนการใช้งานบนเว็บไซต์ดังกล่าว และเราไม่อนุญาตให้คุณทำลิงค์จากเว็บไซต์ของคุณเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น โดยมิได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา กรุณาติดต่อเรา หากคุณต้องการทำลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ

4. การใช้บริการและการเข้าถึงแพลตฟอร์ม

คุณตกลงที่จะไม่กระทำการที่ต้องห้าม ดังนี้

 • ปลอมเป็นบุคคล หรือ หน่วยงานใดๆ หรือ ระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือ แสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคล หรือ หน่วยงานใดๆ
 • ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • พยายามจะเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ทำการรบกวน หรือ ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ เครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหรือบริการขัดข้อง
 • โพสต์ ส่งเสริม หรือ ส่งเอกสารข้อมูลต้องห้ามใดๆ ผ่านทางแพลตฟอร์มหรือบริการ
 • รบกวนการใช้งานและการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มหรือบริการของบุคคลอื่น
 • ใช้หรืออัพโหลดในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์หรือเอกสารข้อมูลใดๆ ที่มี หรือ ที่มีเหตุให้สงสัยว่ามีไวรัส ส่วนประกอบที่ทำให้เสียหาย รหัสที่เป็นอันตราย หรือ ส่วนประกอบที่ทำอันตราย ซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลของแพลตฟอร์มเสียหาย หรือ ผิดพลาดได้ หรือ ทำให้เสียหาย หรือ รบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของลูกค้ารายอื่น หรือ ของแพลตฟอร์มหรือบริการได้
 • ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการนอกเหนือจากที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อใดๆ มาตรฐานอินเทอร์เน็ตใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

5. การนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม

เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่คุณได้ทำการนำเสนอต่อสาธารณชน รวมถึงเว็บบอร์ด หน้าข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์ ห้องแชท โซเชียลมีเดีย หรือ พื้นที่สาธารณะใดๆ ก็ตามที่ปรากฏอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดๆ ที่คุณ หรือ ผู้ใช้งานอื่นแสดงความคิดเห็นขึ้นมา เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบเนื้อหา หรือ ความคิดเห็นของคุณได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า หากเนื้อหา หรือ ความคิดเห็นของคุณมีเจตนา หรือ มีข้อสงสัยว่าเป็น

 • ข้อความ หรือ เนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าว ให้ร้าย แก่สมาชิกอื่น หรือ บุคคลที่สาม
 • การนำเสนอ เผยแพร่ ข้อความ หรือ เนื้อหาที่เป็นการนำเสนอที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร หรือ ขัดต่อกฎหมายใดๆ
 • การเผยแพร่ หรือ อัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัสไฟล์ ที่ส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติ หรือ ซอฟท์แวร์ หรือ โปรแกรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของเว็บไซต์ Josoco และ/ หรือ ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบเครือข่ายของบุคคลที่สาม
 • ข้อความ หรือ เนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ เครื่องหมายการค้า ที่เป็นการผิดกฎหมายของประเทศไทยหรือนานาประเทศ รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของ Josoco หรือ บุคคลที่สาม
 • นำเสนอข้อความ หรือ เนื้อหาที่เป็นการโฆษณา หรือ เนื้อหาที่เป็นการประชาสัมพันธ์ อันมีเจตนาเพื่อจะกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า

6. การให้ข้อมูลเท็จ หรือ สร้างความเสียหาย

ห้ามใช้เว็บไซต์ของ Josoco เพื่อเป็นการส่ง หรือ ประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่รังควาน เจตนาทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคาม มุ่งร้าย ลามก อนาจาร ส่อไปในทางเรื่องเพศ ก้าวร้าว ทำให้บุคคลอื่นไม่พอใจ ดูหมิ่นศาสนา รวมถึงรูปภาพลามก หรือ ผิดกฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้ด้วยเหตุนี้ หากคุณทำการส่ง หรือ ประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น และทางเรา หรือ บุคคลที่สามใดๆ ก็ตาม ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของคุณ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหาย รวมถึงหนี้สิน ค่าเสียหาย และรายจ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่เรา หรือ บุคคลที่สาม ต้องสูญเสียไป

7. ข้อมูลสินค้า

ถึงแม้ว่าเราจะได้พยายามอย่างดีที่สุดที่จะทำให้รายละเอียด คำอธิบาย และราคาสินค้าที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ Josoco มีความถูกต้อง แต่อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ถ้าพบว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นในข้อมูล หรือ ราคาสินค้า เราจะแจ้งคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด และยังคงให้คุณตัดสินใจว่าจะยืนยันคำสั่งซื้อของคุณเช่นเดิม ณ ที่ราคาที่ถูกต้อง หรือ ยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นไป หากเราไม่สามารถติดต่อคุณได้ เราจะถือว่าคำสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิก หากคุณยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนที่เราจะตัดสินใจส่งสินค้าไปให้คุณ และคุณได้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นแล้ว คุณจะได้รับเงินคืนทั้งหมด

เราไม่มีข้อผูกพันใดๆ ที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของคุณ หากราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง แม้ว่าหลังจากที่เรายอมรับคำสั่งซื้อของคุณแล้วก็ตาม

ราคาสินค้าทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์ Josoco ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าจะมีการคิดราคาเพิ่มเติมจากราคาสินค้า ค่าจัดส่งสินค้าดังกล่าวจะแสดงไว้อย่างชัดเจนและรวมอยู่ในราคารวมสุดท้าย

ราคาสินค้าที่ประกาศขายทั้งหมดอยู่ภายใต้บังคับการเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงราคาสินค้าในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องให้เหตุผล หรือ คำบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆ

8. สิทธิในการสั่งซื้อสินค้า

การสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ Josoco คุณจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ การยอมรับในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้และความตกลงของบุคคลดังกล่าวอยู่ในการเข้ารับผิดชอบต่อ (1) การกระทำของคุณ (2) ค่าบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ หรือ การสั่งซื้อสินค้าของคุณ และ (3) การยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของคุณ หากคุณไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ คุณต้องหยุดการใช้งาน การเข้าใช้แพลตฟอร์ม และการใช้บริการทันที

9. สมาชิก

เว็บไซต์ Josoco ไม่ให้บริการกับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือ สมาชิกที่เคยถูกเราตัดสิทธิ์การใช้งานไปแล้ว ผู้ใช้งานจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งานได้

การใช้งานบนเว็บไซต์ พึงตระหนักว่าคุณต้องมีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนดในการทำสัญญากับเราและต้องมิใช่บุคคลที่เคยถูกระงับการให้บริการตามกฎหมายของประเทศไทย หรือ ขอบเขตกฎหมายอื่นใด เมื่อเราแจ้งความประสงค์ไป คุณต้องยินยอมให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องของตนเอง หากเราตรวจสอบแล้วพบว่าคุณได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เรามีสิทธิที่จะระงับสิทธิในการเป็นสมาชิกชั่วคราวตลอดจนยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณ หรือ ปฏิเสธการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานของคุณอีกในอนาคต

คุณจะต้องใช้นามจริง หรือ นามแฝง (Username) ที่เหมาะสม สุภาพ ไม่หยาบคาย หรือ ขัดต่อศีลธรรมอันดี คุณไม่สามารถโอนสิทธิ หรือ ผลประโยชน์ หรือ รางวัลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการบนเว็บไซต์ ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของคุณให้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ และจะเข้าใช้งานเว็บไซต์ Josoco ด้วยตนเองเท่านั้น โดยคุณตกลงที่จะรับผิดชอบชำระค่าสินค้าและบริการ รวมถึงรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้น ภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของคุณ กรุณาแจ้งเราทันที หากคุณทราบว่า หรือ มีเหตุผลให้สงสัยว่า ความลับเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้งาน หรือ รหัสผ่านอาจถูกเปิดเผย หรือ มีการใช้ชื่อผู้ใช้งาน หรือ รหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ เราอาจมีกิจกรรม หรือ โปรโมชั่น หรือ รางวัลพิเศษให้แก่สมาชิกของเราเป็นครั้งคราว หากสมาชิกได้รับรางวัล ไม่ว่าจะเป็นของรางวัล เครดิตพิเศษ บัตรของขวัญ คูปอง หรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากเรา แต่คุณมีการสมัครสมาชิกซ้ำซ้อนเอาไว้ในหลายชื่อ หรือ ใช้อีเมลหลายชื่อ รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือ มีการกระทำอันเป็นการหลอกลวง คุณจะถูกตัดสิทธิในการได้รับรางวัลใดๆ ในกิจกรรมที่เราจัดขึ้น และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือ มีโทษปรับตามกฎหมายอาญา

10. กรรมสิทธิ์ในสินค้า

กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะไม่ผ่านไปยังคุณจนกว่าเราจะได้รับเงินสด หรือ เงินโอนในการชำระเงินเต็มจำนวน เมื่อถึงกำหนดชำระเงินซึ่งราคาของสินค้าและสินค้าอื่นๆ ทั้งหลายที่ตกลงกันว่าจะขาย โดยไม่คำนึงถึงการส่งมอบและการส่งผ่านความเสี่ยงภัยในสินค้า หรือ ข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขนี้

คุณไม่มีสิทธิในการนำสินค้าใดๆ ที่ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเราไปจำนำ หรือ ค้ำประกันด้วยประการใดๆ ในหนี้ใดๆ หากคุณได้กระทำการดังกล่าว เงินทั้งหลายที่คุณจะต้องจ่ายให้เรา จะถือว่าถึงกำหนดและต้องชำระทันที

11. การชำระเงิน

คุณสามารถเลือกชำระเงินค่าสินค้าโดยใช้วิธีการชำระเงินใดๆ ที่กำหนดบนแพลตฟอร์มในช่วงเวลานั้นๆ โดยคุณตกลงว่าจะอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับวิธีการชำระเงินของคุณ คุณไม่อาจเรียกร้องในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือ ข้อผิดพลาดใดๆ อันเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่คุณได้เลือกไว้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข หรือ ยกเลิก ไม่ว่าชั่วคราว หรือ ถาวร ไม่ว่าเวลาใดๆ ซึ่งวิธีการชำระเงินใดๆ โดยไม่ต้องให้เหตุผล หรือ คำบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆ

หากคุณไม่ชำระเงินใดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้ หรือ การชำระเงินถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เรามีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ หรือ ระงับการส่งมอบสินค้าจนกว่าจะมีการชำระเงินครบถ้วน โดยไม่กระทบต่อสิทธิ หรือ การเยียวยาอื่นใดที่เราอาจมีได้

12. การคืนเงินที่ชำระ

การคืนเงินทั้งหลายจะทำโดยผ่านกลไกการชำระเงินเดิม และให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น โดยเราไม่รับประกันว่าเงินจะคืนเข้าสู่บัญชีของคุณอย่างตรงเวลา เนื่องจากการดำเนินการชำระเงินอาจจะใช้เวลาและขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร และ/ หรือ กระบวนการภายในของผู้ให้บริการการชำระเงิน

ในกรณีที่คุณขอคืนเงินแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขมาตรฐานที่เรากำหนดไว้ คุณอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วน เช่น ค่าจัดส่งสินค้ากลับมาที่เรา ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน เป็นต้น โดยหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว เราจะคืนเงินเข้าสู่บัญชีสมาชิกบนเว็บไซต์ Josoco ให้คุณในรูปแบบ Point ที่มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด สำหรับใช้ซื้อสินค้าในครั้งถัดไป

ทั้งนี้ การคืนเงินทั้งหลายขึ้นอยู่กับว่าเราได้ยอมรับการคืนสินค้าตามเงื่อนไขอย่างถูกต้องแล้ว และเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขการดำเนินการคืนเงินในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องให้เหตุผล หรือ คำบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆ

13. การยกเลิกคำสั่งซื้อ และ การเปลี่ยน/คืนสินค้า

คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ หากสินค้าภายใต้คำสั่งซื้อนั้นยังไม่ได้เริ่มทำการจัดส่งไปถึงคุณ หากภายหลังมีการขอเปลี่ยน/คืนสินค้า เราจะพิจารณาบนพื้นฐานเป็นกรณีไป โดยเราสัญญาว่าจะพยายามรักษาผลประโยชน์ให้สมาชิกอย่างสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้

ในกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของเรา คุณสามารถขอเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ในกรณีที่คุณขอเปลี่ยน/คืนสินค้า ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขมาตรฐานที่เรากำหนดไว้ คุณอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วน เช่น ค่าจัดส่งสินค้ากลับมาที่เรา ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน เป็นต้น

สำหรับสินค้าที่คุณขอเปลี่ยน/คืน ให้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขาย และเมื่อมีการร้องขอสินค้าดังกล่าว คุณจะต้องส่งสินค้ากลับมาให้ Josoco ด้วย

กรุณาอ่านนโยบาย การยกเลิกคำสั่งซื้อ และ การเปลี่ยน/คืนสินค้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

14. การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

เรามีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์ หรือ ความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าบนเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือ ลงรายละเอียดผิด เป็นต้น ในกรณีที่คำสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิก และเราได้รับชำระเงินจากคุณที่ถือว่าคำสั่งซื้อสมบูรณ์แล้ว เราจะทำการคืนเงินให้คุณเต็มจำนวนราคาสินค้า

15. ความเสี่ยงภัย

คุณจะกลายเป็นผู้รับความเสี่ยงในความเสียหาย หรือ สูญหายของสินค้า ณ เวลาที่ทำการส่งมอบ หรือ ในกรณีที่คุณไม่รับการส่งมอบสินค้าด้วยความผิดพลาด ณ เวลาที่เรา หรือ ผู้ให้บริการของเราได้เสนอที่จะส่งมอบสินค้า

16. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

Josoco จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรง หรือ โดยทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญ หรือ เป็นผลสืบเนื่องที่ตามมา อาการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือ ค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บของคุณ หรือ บุคคลที่สามคนใดก็ตาม (รวมถึงผู้ติดตามของคุณด้วย) รวมถึงผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะโดยตรง หรือ โดยอ้อม ทั้งข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือ ข้อมูลผู้ติดตามของคุณ ตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ที่มีการส่งผ่านระบบของ Josoco หรือ บุคคลที่สามใดๆหรือ ข้อมูลเนื้อหาที่มีการนำเสนอขึ้นมา จะไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ต่อคุณ หรือ ต่อบุคคลอื่นใด ทั้งต่อบริษัทใดๆ ก็ตาม ที่ต้องประสบกับความสูญเสีย เกิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะโดยตรง หรือ โดยอ้อม การบาดเจ็บทางร่างกาย หรือ ค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือ การเว้นว่างของข้อมูลด้านราคาที่มีการแบ่งสรรปันส่วนกัน หรือ การส่งต่อกัน หรือ การกระทำใดๆ อันเกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหา หรือ เป็นเหตุให้เกิดการไม่ประสบผลสำเร็จ หรือ การหยุดชะงัก หรือ การสิ้นสุด

เราขอสงวนสิทธิ์การไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ต่อคุณ บุคคลอื่น หรือ บริษัทใดๆ สำหรับความสูญเสียใดๆ หรือ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยวิธีใดก็ตาม ไม่ว่าจะทางตรง หรือ ทางอ้อมก็ตามจาก

 • จำนวนเงินที่ต้องชำระจากผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของบุคคลอื่นเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าใดๆ
 • การขายสินค้าให้คุณ หรือ การใช้งานสินค้านั้น หรือ การนำไปขายต่อโดยคุณ
 • ข้อชำรุดบกพร่องใดๆ อันเกิดจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ การจงใจทำให้เสียหาย การใช้งานโดยไม่ถูกต้อง ความประมาทเลินเล่อ อุบัติเหตุ การเก็บรักษาผิดปกติ และ/ หรือ สภาพในการทำงาน การเปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขสินค้า หรือ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องการใช้งานสินค้า ไม่ว่าที่ให้ไว้ด้วยวาจา หรือ เป็นลายลักษณ์อักษร

17.  นโยบายความเป็นส่วนตัว

กรุณาอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

18. คำนิยาม

ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

 • "Josoco" "เรา" "เว็บไซต์" หมายถึง เว็บไซต์ www.josoco.com ซึ่งอยู่ภายใต้ บริษัท จงสถิตย์ จำกัด
 • "ลูกค้า" "คุณ" หมายถึง ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้แพลตฟอร์ม ผู้เยี่ยมชม ผู้ซื้อสินค้าและบริการ บนเว็บไซต์ www.josoco.com ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี หรือ ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมาย
 • "แพลตฟอร์ม" หมายถึง (ก) ทั้งเวอร์ชั่นในแบบเว็บไซต์ และแบบมือถือของเว็บไซต์ ที่ดำเนินการและ/ หรือ เป็นเจ้าของโดย Josoco ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ URL: www.josoco.com และ (ข) แอพพลิเคชั่นมือถือที่เปิดให้บริการในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดย Josoco ทั้งเวอร์ชั่นไอโอเอส (iOS) และแอนดรอยด์ (Android)
 • เครื่องหมายการค้า" หมายถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า โลโก้ ที่ใช้และแสดงอยู่บนแพลตฟอร์ม
 • "ข้อมูลส่วนตัว" หมายถึง สิ่งที่ระบุ หรือ อาจระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมลแอดเดรส เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่สำหรับส่งสินค้า ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี ข้อมูลบัตรเครดิต เป็นต้น
 • "ชื่อผู้ใช้" หมายถึง คำเฉพาะที่ใช้ระบุตัวเองสำหรับเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวบนเว็บไซต์ ซึ่งจะไม่มีชื่อผู้ใช้ที่ซ้ำกัน
 • "รหัสผ่าน" หมายถึง อักขระ หรือ คำที่เป็นความลับสำหรับพิสูจน์และยืนยันความเป็นเจ้าของ เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวบนเว็บไซต์ โดยรหัสผ่านควรจะเก็บเป็นความลับเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงได้
 • "สินค้า" หมายถึง สินค้าที่มีสำหรับขายให้ผู้ซื้อบนแพลตฟอร์ม
 • "ราคาที่ประกาศขาย" หมายถึง ราคาของสินค้าที่แสดงไว้เพื่อขายแก่ผู้ซื้อ ดังระบุไว้บนแพลตฟอร์ม
 • "Point" หมายถึง สิ่งที่ใช้แทนเงินสด สำหรับซื้อสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์มเท่านั้น มีมูลค่าเทียบเท่ากับสกุลเงินบาทไทย และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • "คำสั่งซื้อ" หมายถึง การสั่งซื้อสินค้าและบริการที่ดำเนินการโดยผู้ซื้อบนแพลตฟอร์ม
 • "คำสั่งซื้อสมบูรณ์" หมายถึง การสั่งซื้อสินค้าและบริการที่ดำเนินการโดยผู้ซื้อที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม และชำระเงินค่าสินค้าและบริการเต็มจำนวนแล้ว รวมถึงมีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับอ้างอิงในการจัดส่งสินค้าครบถ้วน
 • "วันทำการ" หมายถึง วันที่ธนาคารโดยทั่วไปเปิดทำการในประเทศไทย (ไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
 • "ผู้ให้บริการของเรา" หมายถึง บุคคล หรือ บริษัทที่ให้บริการชำระเงินและจัดส่งสินค้าที่ถูกว่าจ้างโดย Josoco เท่านั้น
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดี ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ